Начало » Цитати » Цитати закон

Цитати закон

"Играта на любов никога не се отменя, заради тъмнината."
Закони на Мърфи за любовта - Играта на любов никога

"Лекарството е вещество, което, инжектирано в плъх,се превръща в научна статия;а ако превишите дозата - в научна степен."
Закони на Мърфи за медицината - Лекарството е вещество

... колкото повече закони, толкова повече крадци. - Робърт Хайнлайн

..има неща, които ние не можем да си обясним с известните ни природни закони. Вярвам ли? По-скоро, не. Аз съм скептик по природа, но съм любопитен. - Килиън Мърфи

Consensio omnium gentium est lex naturae (Cicero) - Съгласието на всички народи е природен закон (Сир). - Латински сентенции - C

Consensus facit legem - Съгласието прави закона. - Латински сентенции - C

Consuetudo est mos vim legis habere videntur - Навикът и обичаят имат силата на закон. - Латински сентенции - C

Contra vim non valet ius - Законът е безсилен пред силата. - Латински сентенции - C

Amemus patriam, pareamus legibus - Да обичаме родината и да се подчиняваме на нейните закони! - Латински сентенции - A

Diligere parentes prima naturae lex est - Да почиташ родителите си е най-първия закон на природата. - Латински сентенции - D

Dormiunt aliquando leges, numquam moriuntur - Законите понякога спят, но никога не умират. - Латински сентенции - D

Dura lex, sed lex - Строг закон, но закон. - Латински сентенции - D

Etiam sine lege poena est conscientia - Угризението на съвестта е наказание без закон. - Латински сентенции - E

Gustus legibus non subiacet - Вкусът не се подчинява на законите. - Латински сентенции - G

Habeas corpus - Начални думи на закона за неприкосновеността на личността, приет от английския парламент през 1679 г. - Латински сентенции - H

Ignorancia iuris nocet - Незнанието на закона вреди. - Латински сентенции - I

Ignorantia iuris neminem excusat - Незнанието на закона не оправдава никого. - Латински сентенции - I

In legibus fundamentum rei publicae - Основи на държавата и законите. - Латински сентенции - I

Ipso iure - По силата на закона. - Латински сентенции - I

Ius est - Правилно, законно. - Латински сентенции - I

Judex est lex loquens - Съдията е говорещият закон. - Латински сентенции - J

Jure divino - По божествения закон. - Латински сентенции - J

Legalitas regnorum fundamentum - Законността е основата на държавата. - Латински сентенции - L

Lege et consuetudine - По закона и обичая. - Латински сентенции - L

Lege necessitatis - По закона на необходимостта. - Латински сентенции - L

Legem brevem esse oportet (Сенека) - Законът трябва да бъде кратък(Сенека). - Латински сентенции - L

Leges bonae ex malis moribus procreantur - Добрите закони възникват от лошите обичаи. - Латински сентенции - L

Leges cum omnibus semper una atque eadem voce loquuntur - Законите говорят на всички с един и същи глас (пред закона всички са равни). - Латински сентенции - L

Legibus idcirto omnes servimus, ut liberi esse possimus - Всички ние се покоряваме на законите, за да бъдем свободни. - Латински сентенции - L

Legis virtus haec est: imperare, vetare, permittere, punire - Силата на закона се състои в това да заповядва, забранява, разрешава и наказва. - Латински сентенции - L

Lex est quod populus iubet atque constituit - Законът е това, което народът нарежда и постановява. - Латински сентенции - L

Lex est, non poena perire (Seneca) - Смъртта е закон, а не наказание (Сенека). - Латински сентенции - L

Lex iusta libertati, aequalitati et fraternitati praesido est - Справедливият закон е опора на свободата, равенството и братството. - Латински сентенции - L

Lex prospicit, non respicit - Законът гледа напред, а не назад. - Латински сентенции - L

Lex recte facere iubet, vetat delinquere - Законът нарежда да се постъпва честно и забранява да се извършва престъпление. - Латински сентенции - L

Lex videt iratum, iratus legem non videt (Syrus) - Законът вижда разгневения, разгневеният не вижда закона (Сир). - Латински сентенции - L

Lex - Закон. - Латински сентенции - L

Mors nescit legem, tollit cum paupere regem - Смъртта не знае закон, взема и царя, и бедняка. - Латински сентенции - M

Necessitas caret lege - Необходимостта не знае закон. - Латински сентенции - N

Non rex est lex, sed lex est rex - Не царят е закон, а законът е цар. - Латински сентенции - N

Novus rex, nova lex - Нов цар, нов закон. - Латински сентенции - N

Omnes populi legibus aut moribus reguntur - Всички народи се ръководят от закони или обичаи. - Латински сентенции - O

Quid leges sine moribus vanae proficiunt? (Horatius) - Каква полза могат да донесат само законите там, където няма нравственост? (Хораций) - Латински сентенции - Q

Quod non vetat lex, hoc vetat fieri pudor (Seneca) - Което не е забранено от закона, забранява го да го направиш срамът (Сенека). - Латински сентенции - Q

Ratio est anima legis - Разумът е душа на закона. - Латински сентенции - R

Salus aegroti suprema lex medicorum - Здравето на болния е най-големия закон за лекарите. - Латински сентенции - S

Salus populi - suprema lex (Cicero) - Благото на народа е най-големият закон (Цицерон). - Латински сентенции - S

Salus publica (rei publicae) - suprema lex - Общественото благо - най-голям закон. - Латински сентенции - S

Sponte sua, sine lege - По собствена подбуда, без закон. - Латински сентенции - S

Ubi lex, ibi poena - Където е законът, там е наказанието. - Латински сентенции - U

Стр.:

Свързани с Цитати закон области: Правила | Съд | Съвест | Престъпление | Свобода

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе