Начало » Потребители » Избрани афоризми от Маракуя

Избрани афоризми от Маракуя

Garrula lingua nocet - Бъбривият език вреди.- Латински сентенции - G

Graviora quaedam sunt remedia periculis (Syrus) - Някои лекарства са по-лоши от болестта (Сир).- Латински сентенции - G

Impedit ira animum, ne possit cernere verum - Гневът не позволява на разума да разбере истината.- Латински сентенции - I

Improbe amor, quid non mortalia pectora cogis? (Vergilius) - О, жестока любов, защо измъчваш сърцата на хората? (Вергилий).- Латински сентенции - I

Ingrato homine terra peius nihil creat (Menander) - Земята не ражда нищо по-лошо от неблагодарния човек (Менандър).- Латински сентенции - I

Inter caecos luscus (et monoculus) rex est - Сред слепите едноокият е цар.- Латински сентенции - I

Irreparabilium felix oblivio rerum - Щастлив е този, който умее да не съжалява за невъзвратимото.- Латински сентенции - I

Is amicus est, qui in re dubia re adiuvat (Plautus) - Приятел е този, който в беда помага с действие (Плавт).- Латински сентенции - I

Iuvenile vitium est regere non posse impetum (Seneca) - Порокът на младите е неумението да ръководят страстите си (Сенека).- Латински сентенции - I

Vade mecum - Върви с мене.- Латински сентенции - V

Vae soli! - Тежко на самотния!- Латински сентенции - V

Vale! - Бъди здрав! Сбогом!- Латински сентенции - V

Valetudo bonum optimum - Здравето е най-голямото благо.- Латински сентенции - V

Valetudo mala corpus, non animum tenet (Seneca) - Болестта измъчва тялото, а не душата (Сенека).- Латински сентенции - V

Veni, vidi, vici - Дойдох, видях, победих (така Юлий Цезар известил за победата си при Зела).- Латински сентенции - V

Venia dignus est humanus error - Човешката грешка заслужава прошка.- Латински сентенции - V

Venter caret auribus (Seneca) - Животът няма уши (не можеш да запълниш живота с думи) (Сенека).- Латински сентенции - V

Ver hiemem sequitur, sequitur post triste serenum - След зимата идва пролет, след тъгата - радост.- Латински сентенции - V

Verba veritatis - Думи на истина.- Латински сентенции - V

Verba volant, scripta manent - Думите отлитат, писаното остава.- Латински сентенции - V

Verum consilium, quod initio auditu grave est, postea fit iucundum - Искреният съвет, който отначало е неприятен за слуха, след това става приятен.- Латински сентенции - V

Veto - Забранявам.- Латински сентенции - V

Vincula da linguae vel tibi vincla dabit - Вържи езика си иначе той ще те върже.- Латински сентенции - V

Vis mediatrix naturae - Лекуващата сила на природата.- Латински сентенции - V

Vita sine libertate nihil - Животът без свобода е нищо.- Латински сентенции - V

Vita sine litteris mors est - Животът без наука е смърт.- Латински сентенции - V

Vita somnium breve - Животът е кратък сън.- Латински сентенции - V

Vitam impendere vero (Iuvenalis) - Да посвещаваш живота си на истината (Ювенал).- Латински сентенции - V

Vitiis sine nemo nascitur (Horatius) - Никой не се ражда без пороци (Хораций).- Латински сентенции - V

Vive valeque - Живей и бъди здрав (заключителна формулировка в антично приятелско писмо).- Латински сентенции - V

Vivere est cogitare (Cicero) - Да живееш значи да мислиш (Цицерон).- Латински сентенции - V

Vivere est militare (Seneca) - Да живееш значи да се бориш (Сенека).- Латински сентенции - V

Volentem ducunt fata, nolentem trahunt (Seneca) - Съдбата води желаещия, а нежелаещия го влачи (Сенека).- Латински сентенции - V

Vox, vox, praeterea nihil - Думи, думи и нищо повече.- Латински сентенции - V

Vulgus pessimus rerum interpres (Seneca) - Тълпата е най-лошият съдия (Сенека).- Латински сентенции - VОбратно горе