Начало » Цитати » Цитати учение

Цитати учение

... да философстваш означава да се учиш да умираш. - Жозе Сарамагу

... единственият начин да научиш неизвестен език се състои в общуване с неговите носители. - Тед Чан

... животът е кратък. Съветвам ви да го използвате в най-голяма степен и да се научите да бъдете снизходителни. - Питър Мейл

... За да изучиш симптомите на рака, съвсем не е задължително самият ти да се разболееш. - Дан Браун

... на ценности не можеш да се научиш - ценностите трябва да се преживеят. - Виктор Франкъл

... човечеството се е научило да създава музика и да и се наслаждава много по-рано, от колкото е придобило способноста да говори. - Артър Конан Дойл

Тал стана световен шампион, без да умее да играе. Сега се научи и повече няма да стане. - Виктор Корчной

Calamitate doctus sum - Нещастието ме е научило. - Латински сентенции - C

Cancrum recta ingredi doces - Учиш рака да върви напред (напразно се трудиш). - Латински сентенции - C

A bove maiore discit arare minor - Старият вол учи младия да оре. - Латински сентенции - A

Aquilam volare doces - Учиш орела да лети (някого да прави това, което знае). - Латински сентенции - A

Auscultare disce, si nescis loqui - Учи се да изслушваш, ако не можеш да говориш. - Латински сентенции - A

Bene facit, qui ex aliorum erroribus sibi exemplum sumit - Добре прави този, който се учи от грешките на другите. - Латински сентенции - B

Delphinum natare doces - Учиш делфина да плува. - Латински сентенции - D

Dies diem docet - Денят учи деня (с всеки изминат ден ставаме по-умни). - Латински сентенции - D

Disce libens: quid dulcius est quam discere multa? - Учи се с желание: какво по-приятно има от това да се учиш много? - Латински сентенции - D

Disce, sed a doctis (indoctos ipse doceto) - Учи се, но от учените (необразованите сам учи). - Латински сентенции - D

Discentem comitantur opes, comitantur honores - Този, който се учи, е съпроводен от богатство и почит. - Латински сентенции - D

Docendo discimus (Seneca) - Обучавайки другите, се учим самите ние (Сенека). - Латински сентенции - D

Errando discimus - Учим се като грешим. - Латински сентенции - E

Fas est ab hoste doceri (Ovidius) - И от врага подобава да се учиш (Овидий). - Латински сентенции - F

Littera docet, littera nocet - Буквата учи, буквата вреди. - Латински сентенции - L

Longum iter est per praecepta, breve et efficax per exempla (Сенека) - Дълъг е пътят на поучението, кратък и успешен с примери (Сенека). - Латински сентенции - L

Malo alieno saepe docemur - Често се учим от чуждата беда. - Латински сентенции - M

Nam quod in iuventute non discitur, in matura aetate nescitar - Каквото не научиш в младостта си, няма да го знаеш и в зряла възраст. - Латински сентенции - N

Ne discere cessa! - Не спирай да се учиш! - Латински сентенции - N

Nihil agendoq male agere discimus - Като не правим нищо, се учим да правим лошо. - Латински сентенции - N

Non scholae, sed vitae discimus - Не заради училището, а заради живота се учим. - Латински сентенции - N

Nulla aetas ad discendum sera - Не е късно да се учиш във всяка една възраст. - Латински сентенции - N

Piscem natare doces (Petronius) - Учиш рибата да плува (Петроний). - Латински сентенции - P

Plenus venter non studet libenter - Пълен корем не се учи с желание. - Латински сентенции - P

Primum discere, deinde docere - Отначало да се учиш, а после да учиш другите. - Латински сентенции - P

Pudor doceri non potest, nasci potest (Syrus) - На чувство на срам не можеш да се научиш, то е вродено (Сир). - Латински сентенции - P

Quae nocent, docent - Което вреди, учи. - Латински сентенции - Q

Qui bene distinguit - bene docet - Който добре различава (анализира), той учи добре. - Латински сентенции - Q

Qui discit sine libro, is aquam haurit cribro - Който се учи без книга, той гребе вода с решето. - Латински сентенции - Q

Quod discis, tibi discis - Каквото учиш, за себе си го учиш. - Латински сентенции - Q

Repetitio est mater studiorum - Повторението е майка на учението. - Латински сентенции - R

Satius est sero te quam numquam discere - По-добре е да се учиш късно, отколкото никога. - Латински сентенции - S

Satur (plenus) venter non studet libenter - Пълният корем не се учи с желание. - Латински сентенции - S

Scribendo scribere, dicendo dicere discis - Пишейки , се учиш да пишеш, а разговаряйки - да говориш. - Латински сентенции - S

Si vis vincere, disce pati - Ако искаш да побеждаваш, научи се на търпеливост. - Латински сентенции - S

Sus Minervam docet (Plutarchus) - Свинята учи Минерва (Плавт). - Латински сентенции - S

Tabula rasa - Чиста дъска (човек, който още не е учил нищо). - Латински сентенции - T

Tamdiu discendum est, quamdiu vivis - Трябва да се учиш толкова дълго, колкото дълго живееш. - Латински сентенции - T

Te de aliis, quam alios de te suavius est fieri doctos (Plautus) - По-приятно е да се учиш от другите, отколкото да учиш другите (Плавт). - Латински сентенции - T

Ut fabula docet - Както учи баснята. - Латински сентенции - U

Ut vincas, disce pati, ut vivas, disce mori - За да побеждаваш, се учи на търпение, за да живееш, се учи да умираш. - Латински сентенции - U

Vitia sine praeceptore discuntur (Seneca) - На лоши постъпки се учим без учител (Сенека). - Латински сентенции - V

Viva vox docet (Plinius) - Живото слово учи (Плиний). - Латински сентенции - V

Стр.:

Свързани с Цитати учение области: Мъдрост | Училище | Образование | Наука | Възпитание

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе